Dauerwelle

Dauerwelle

Alkalische Dauerwelle kurz28,- €
Alkalische Dauerwelle komplett65,- €
Saure Dauerwelle kurz32,70 €
Saure Dauerwelle komplett65,- €
Teildauerwelle25,- €
Copyright 2013 Salon Jaime - Impressum